Regulamin sklepu internetowego

 • Home
 • Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

2023-03-13 2023-06-21 15:34

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.INWENTECH.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez InwenTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s. w Krośnie (dalej: Spółka, InwenTech) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Spółkę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2

DEFINICJE. 2

REJESTRACJA KONTA.. 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.. 5

PŁATNOŚCI 6

DOSTAWA.. 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. 7

PROCEDURA REKLAMACYJNA.. 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.. 9

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ. 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 12

Załącznik nr 1. 13

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://sklep.inwentech.pl/ prowadzony jest przez spółkę pod firmą InwenTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s. w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 100A, 38-400 Krosno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344869, NIP 6842586498, REGON 180513760, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia podstawowych wymagań technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego jest skierowany zarówno do Klientów indywidualnych (będących osobami fizycznymi), jak również do Przedsiębiorców.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

DEFINICJE

Dni robocze            –              dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa                  –              czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca                –              firma kurierska lub Poczta Polska S.A, za pośrednictwem której Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów.

Hasło                      –              ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych, wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Klient                       –              osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

Konsument              –              osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Login                       –              adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.

Przedsiębiorca        –              osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin              –              niniejszy regulamin.

Rejestracja              –              czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy   –              platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę – dostępna pod adresem www.inwentech.pl.

Sprzedawca            –              spółka pod firmą InwenTech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s. w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 100A, 38-400 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344869, NIP 6842586498, REGON 180513760, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.

Towar                      –              produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

Zamówienie            –              oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy.

 

REJESTRACJA KONTA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym konieczne jest dokonanie przez Klienta bezpłatnej rejestracji na stronie internetowej https://sklep.inwentech.pl/.
 2. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co potwierdza akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym Sprzedawca wyśle potwierdzenie Rejestracji wraz z linkiem do utworzenia hasła. Z chwilą aktywacji Konta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 6. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu na stronie Sklepu Internetowego https://sklep.inwentech.pl/ , po podaniu Loginu i hasła.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.
 4. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia Zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Potwierdzenie akceptacji Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Sprzedający przesyła Klientowi drogą e-mail na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji konta lub podany przy składaniu Zamówienia. Potwierdzenie zamieszczane jest również w odpowiedniej zakładce na Koncie Klienta.
 6. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres.

 

PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za kupione Towary:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
 • karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy po otrzymaniu z systemu przelewy24.pl informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności,
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
 1. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta drogą e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od umowy.

 

DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po wcześniejszym uzgodnieniu, również poza jej granicami.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z zawartą umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o szacowanej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 8. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem za wady fizyczne i prawne Towarów zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).
 2. Okres obowiązywania rękojmi wynosi 6 miesięcy od daty dostarczenia Towaru Klientowi, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
 3. W relacjach z przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

GWARANCJA

 1. Towary oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora Towaru. Informacja o warunkach i okresie obowiązywania gwarancji powinna znaleźć się w opisie oferowanego do sprzedaży Towaru.
 2. Brak informacji o gwarancji na dany Towar jest równoznaczny z jej brakiem.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. W przypadku wykrycia przez Klienta wady fizycznej/ ilościowej lub prawnej Towaru, powinien on niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia, zgłosić reklamację Sprzedawcy.
 2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego/ wiadomości e-mail.
 3. Reklamacja zawiera co najmniej:
 • opis reklamowanego Towaru,
 • opis wykrytej wady,
 • dokumentację zdjęciową,
 • dowód nabycia Towaru,
 • oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji zobowiązany jest do zajęcia merytorycznego stanowiska i wskazania czy uznaje reklamację za zasadną czy nie, a także do poinformowania Klienta o proponowanym sposobie usunięcia ewentualnych wad reklamowanego Towaru.
 2. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszonej reklamacji:
 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać do Sprzedawcy reklamowany Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę. Koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca,
 • Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad reklamowanego Towaru lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad – wymiany Towaru na nowy.
 1. Procedura usunięcia wad/ wymiany Towaru na nowy powinna zakończyć się w terminie 30 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru Sprzedawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach procedura ta może zostać wydłużona do 60 dni. O konieczności jej przedłużenia Sprzedawca informuje Klienta w drodze wiadomości e-mail podając jednocześnie przyczynę uzasadniającą wydłużenie terminu.
 2. Od decyzji Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji Kupującemu nie przysługuje odwołanie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od zawartej umowy Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza odstąpienia od zawartej umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a każda ze Stron zobowiązana jest zwrócić drugiej wszystko co od niej otrzymała w ramach jej zawarcia.
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące, nieodpłatne usługi drogą elektroniczną:
 • prowadzenie Konta Klienta,
 • formularz kontaktowy.
 1. Usługi wskazane w ust. 1 (powyżej) świadczone są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych i awarii.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak również śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. m. in.:
 • prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu;
 • działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy;
 • działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
 • naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
 1. Sprzedawca może również zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, tj. w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.
 2. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a językiem właściwym język polski.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje koniecznością usunięcia Konta Klienta.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ________ 2023 r.

 

Załącznik nr 1

INWENTECH SYSTEM FORMULARZ ZWROTU

Skip to content